Πρόβλημα φόρτισης σε Asus Memopad 7

  • asus tab 001
  • asus tab 002
  • asus tab 003
  • To tablet πριν την επισκευή
  • Η πλακέτα του tablet
  • Το tablet φορτίζει κανονικά μετά την επισκευή μας

Ένα από τα πιο συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα στα tablets είναι η μη δυνατότητα φόρτισης τους.

Κύριος λόγος αυτού του προβλήματος είναι της περισσότερες φορές η αποκόλληση ή καταστροφή του micro USB βύσματος τροφοδοσίας, με το οποίο είναι εξοπλισμένα πλεόν τα περισσότερα tablets της αγοράς. Η επισκευή της συγκεκριμένης βλάβης απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό και εμπειρία από μέρους του τεχνικού, ώστε να αποφύγουμε την πρόκληση βλάβης στην πλακέτα της συσκευής κατά την επανακόλληση του βύσματος τροφοδοσίας.

Επίσης, ανάλογα με τον τρόπο που προκλήθηκε η βλάβη (π.χ. πτώση), υπάρχει η πιθανότητα να έχουν καταστραφεί οι επαφές στην πλακέτα του tablet, με αποτελέσμα η επισκευή του να είναι από πολύ δύσκολη έως αδύνατη ορισμένες φορές.

Το ASUS Memo Pad 7 που ήρθε στο εργαστήριο μας είχε αποκόλληση του βύσματος τροφοδοσίας, με αποτέλεσμα ο πελάτης να μην μπορεί να το φορτίσει. Ύστερα από το άνοιγμα του tablet και τον έλεγχο του βύσματος διαπιστώσαμε πως πράγματι είχαν αποκολληθεί ορισμένες επαφές του βύσματος από την πλακέτα του tablet. Στην συνέχεια προχωρήσαμε με ιδιαίτερη προσοχή σε αφαίρεση του βύσματος, καθαρισμό των επαφών και επανακόλληση του.  Ο έλεγχος απέδειξε ότι η βλάβη αποκαταστάθηκε και ύστερα από την πλήρη φόρτιση του tablet το παραδώσαμε επισκευασμένο στον ιδιοκτήτη του.

Καθώς τα βύσματα micro USB είναι σχετικά ευαίσθητα στην χρήση τους, θα ήταν καλό να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε το tablet μας την στιγμή που το φορτίζουμε μου για να αποφύγουμε την πρόωρη φθορά του βύσματος τροφοδοσίας.